Glasba

Osnovni cilj in naloga izobraževalnega programa Glasba je odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti učenca. Ob tem vključenim otrokom in odraslim pomagamo pri oblikovanju osebnosti ter načrtno prispevamo k izboljševanju glasbene izobraženosti prebivalstva. Nadaljnji cilji so še doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih in pevskih zborih, pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja, omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, izvirajoče iz evropske glasbene tradicije, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, skrb za prenos nacionalne in svetovne dediščine ter spodbujanje nacionalne zavesti, vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

Glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom. Zaradi posebnosti in razlik med posameznimi predmeti oz. inštrumenti v programu glasba, so konkretni vpisni pogoji zapisani v predstavitvah posameznih predmetnikov.

Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma višjo stopnjo glasbene šole. Po končanem programu glasba lahko učenci nadaljujejo izobraževanje na umetniški gimnaziji, smer glasba, in sicer v skladu s pogoji, ki jih določa program.