Naloge in pristojnosti

Naloge in pristojnosti:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • podaje nezavezujoče mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.