Pouk in programi

Na podlagi odločbe o vpisu v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov z dne 9.9. 2008 Glasbena šola Beltinci izvaja tri programe s področja osnovnega glasbenega izobraževanja:

  • izobraževalni program Predšolska glasbena vzgoja, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z odredbo št. 011-67/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/02).
  • izobraževalni program Glasbena pripravnica, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, z odredbo št. 011-68/2002 dne 7. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 45/2002).
  • izobraževalni program Glasba, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s pravilnikom št. 011-03-132/2003 dne 23. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 55/03)

Poleg javnoveljavnih programov izvajamo še programe:

  • Šola za cerkveno glasbo
  • Nadstandardni program Cimbale