Solfeggio

Solfeggio z glasbenoteoretičnimi znanji s kompleksnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Načrtovan je skladno z učenčevimi kronološkimi in glasbeno razvojnimi zakonitostmi v starosti od trinajst do petnajst let. Pouk je skupinski, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu. Obiskujejo ga učenci, ki so končali 6. razred nauka o glasbi in obiskujejo program glasba.

 

Učenci pri pouku solfeggia:

 • nadgrajujejo in medpredmetno povezujejo že pridobljena glasbena znanja,
 • razvijajo in poglabljajo glasbeni posluh
 • se usposobijo za analitično zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
 • spoznavajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti
 • razvijajo sposobnost pozornega doživljajsko-analitičnega poslušanja,
 • sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja,
 • spoznajo temeljne zakonitosti estetskega oblikovanja,
 • razširjajo poznavanje glasbene literature
 • razvijajo estetsko občutljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja,
 • v skladu s svojimi zmožnostmi in pridobljenimi znanji ustvarjajo glasbene vsebine,
 • spoznajo osnove glasbenega oblikovanja etc.