Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja devet članov: štirje člani kot predstavniki ustanovitelja, eden predstavnik škofije, eden predstavnik sveta staršev, eden predstavnik zaposlenih dva predstavnika uporabnikov ali zainteresirane javnosti.

Svet odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, odlok ali drugi predpisi, ter o zadevah za katere ni pooblaščen drug organ. Najpomembnejše naloge sveta so sprejemanje Letnega delovnega načrta zavoda oz. posameznih organizacijskih enot in poročila o njegovi izvršitvi, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev in v zvezi s pravicami, odgovornostmi in obveznostmi delavcev iz delovnega razmerja, razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda, sprejema zaključni račun, imenuje in razrešuje direktorja oz. vodje posameznih enot.